Компјутерска статистичка анализа базирана на Power Bi платформа за приказ на податоци на страната COVID19.mk.

КОВИД19 Компјутерска статистичка анализа базирана на Power Bi платформа за приказ на податоци на страната COVID19.mk.

Компјутерска статистичка анализа базирана на Power Bi платформа за приказ на податоци на страната COVID19.mk.

Posted By Nikola Dodov